رشد فروش زاگرس دارو

30 فروردین 1401
رکورد فروش زاگرس دارو در سال 1400 شکسته شد

رشد فروش ریالی 106% نسبت به سال 1399
رشد فروش تعدادی 47% نسبت به سال 1399

اخبار مرتبط

با ما در تماس باشید