مشاهده بیشتر

مترونیدازولMetronidazole

مشاهده بیشتر

کلسیم- Vitamin D3

مشاهده بیشتر

استامینوفن (استاگروفن)

مشاهده بیشتر

فاموتیدینFamotidine

مشاهده بیشتر

متفورمین

مشاهده بیشتر

زاگروکلد

مشاهده بیشتر

ترامادول

مشاهده بیشتر

آتورواستاتین

مشاهده بیشتر

زاگروپین

مشاهده بیشتر

قطره ویتامین A+D

مشاهده بیشتر

کلسیم- Vitamin D3

مشاهده بیشتر

فولیک اسید 5 میلی گرم

مشاهده بیشتر

لوزارتان 50 میلی گرم

مشاهده بیشتر

متفورمین 500 میلی گرم

مشاهده بیشتر

سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin

مشاهده بیشتر

استامینوفن کدئین

مشاهده بیشتر

لوزارتان 25 میلی گرم

مشاهده بیشتر

فولیک اسید 1 میلی گرم

مشاهده بیشتر

متفورمین 1000 میلی گرم

مشاهده بیشتر