داروهای آنتی میکروبیال، داروهایی هستند که در صورت تجویز و مصرف منطقی و مطابق با دستور پزشک، باعث کشته شدن و یا محدودیت رشد میکروب ها می شوند. داروهای ضد باکتری، ضد ویروس، ضد قارچ و ضد انگل در این دسته دارویی قرار می گیرند.
 

مشاهده بیشتر

مترونیدازولMetronidazole

مشاهده بیشتر

سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin

مشاهده بیشتر

آموکسیسیلین Amoxicillin

مشاهده بیشتر