دکتر عاصم عبداله پور

مدیریت  عامل

مهندس حسین صیادی

رئیس هیئت مدیره